A PSZ jelene

A Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) jelene

A Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) a magyarországi közoktatási-nevelési intéz­ményrend­szer – az óvodák, az általános és középiskolák, a szakképzési, a kollégiumi, a gyermekotthoni, a lakás­otthon-hálózati és a gyógypedagógiai intézmények, valamint a hozzájuk kapcsolódó pedagógiai szakszol­gálatok, gyermek- és ifjú­ságvédelmi, közművelődési, kommunikációs, szakmai-szolgáltató, értékelő, fejlesztő, képző és kutatóintézmények – alkalmazottainak, nyugdíjasainak, illetve a belőlük munkanélkü­livé váltaknak az érdekvédelmi és érdekképvise­leti szervezete.

A PSZ lényegesnek tartja az összefogást, az együttműködést, ezért egyik kezdeményezői voltunk a közös cselekvést koordináló Szakszervezetek Együttműködési Fóruma (SZEF.) létrehozásának. A SZEF elnöke a PSZ korábbi elnöke, Varga László, az oktatási ágazatot képviselő alelnöke pedig Galló Istvánné a PSZ  elnöke.

 

A PSZ kész az együttműködésre minden demokratikus társadalmi erővel, szervezettel. Azzal azonban mindenkinek tisztában kell lennie, hogy érdekvédelemre és nem politikai küzdelemre szerveződtünk. Tagjaink sorában bal- és jobboldaliak, nem politizálók, vallásos és nem vallásos emberek egyaránt fellelhetők. 2013/2014-es tanévtől a PSZ-ben a különböző egyházi iskolákban, óvodákban tanító szakszervezeti tagjaink számára létrehozzuk a PSZ egyházi tagozatát. A munkavállalói érdekeinek helyi, területi, országos és európai uniós képviseletére szervezzük mozgalmunkat. Elismerve azt is, hogy tevékenységünknek politikai vetületei is lehetnek, annak ellenére, hogy nem politikai, hanem szociális párbeszédet folytatunk. Az érdekvédelem prioritása mellett meghatározónak tartjuk a közösségek építését, összefogását éppúgy, mint a tagjainknak nyújtott egyéb szolgáltatásokat.

Intenzív kapcsolatokat ápolunk más országokban működő pedagógus-szakszervezetekkel, illetve szakszervezeti tömörülésekkel. Alapító tagja vagyunk az Oktatási Internacionálénak (International Education – IE) és 2004 januárjától teljes jogú tagja az Európai Szakszervezeti Szövetség Oktatási Bizottságának (ETUCE). Részt veszünk az Európai Unió ágazati érdekegyeztetésében. Több ország (Bulgária, Franciaország, Románia, Szlovákia) reprezentatív pedagógus-szakszervezetével kötöttünk megállapodást. Legutóbb, 2008. június 29-én Balatonfüreden a visegrádi országok (Csehország, Lengyelország, Magyarország és Szlovákia) pedagógus-szakszervezetei állapodtak meg a szorosabb, rendszeresebb együttműködésben.

A PSZ alapvető törekvése, hogy az érdekvédelem jogi garanciái bővüljenek, s olyan alkupozíción nyugvó, eredményes érdek­egyeztetési rendszer, szociális párbeszéd működjön, amely megteremti a korszerű oktatáspolitika, a biztonságos foglalkoztatás, valamint az európai uniós szintű kereseti, szociális és nyugdíjviszonyokhoz közelítés feltételeit. Alapvető feladatunk a szakszervezeti tagság kollektív és egyéni munkavállalói, szakmai, szociális érdekeinek védelme. E célból különböző szintű kollektív megállapodásokat kötünk. Reményeink szerint a Klébelsberg Intézményfenntartó Központ alá tartozó intézmények munkavállalói számára sikerült a fenntartóval az egész ágazatra kiterjedő Kollektív Szerződést kötnünk. Tevékenységünkhöz tartozik az önsegélyezés, az üdültetés, az öntevékeny kulturális és sportmozgalom, különböző kedvezményes szolgáltatások nyújtása.

Céljai elérése érdekében a PSZ elsősorban tárgyalásokat folytat, reprezentatív szakszervezetként részt vesz a közoktatás, a közszféra különböző szintű érdekegyeztető fórumainak munkájában. Szakszervezetünk az elmúlt években azonban többször más módon is fellépett az ágazat érdekeinek védelmében; több tüntetés, aláírásgyűjtés, népi kezdeményezés és sztrájkok is jellemezték érdekérvényesítő tevékenységünket. Érdekképviseleti munkánkat több országos szakmai és rétegtagozat segíti. Ilyen a felnőttoktatási és felnőttképzési, a gyermek- és ifjúságvédelmi, a gyógypedagógiai, a kollégiumi, az óvodai, a szakoktatási és szakképzési, az intézményvezetői tagozat, a technikai és adminisztratív dolgozók, az általános művelődési központban (ÁMK) alkalmazottak tagozata, az ifjúsági tagozat és a nyugdíjas választmány. Most szerveződik a Természettudományi Tanárok Tagozata is.

Az érdekvédelmet jogsegélyszolgálattal és alapítványok, köztük a Gárdonyi Géza Alapítvány támogatásával is erősítjük. A PSZ hosszú évek óta jelentős pénzadománnyal és szervezőmunkával járul hozzá a Pedagóguskórusok Országos Társasága nemes feladatainak betöltéséhez, a pedagógus-énekkarok színvonalas működéséhez. Támogatást nyújt a Pedagógus Nyugdíjasotthon (Budapest, Sopron) fenntartásához és működéséhez is.

Autentikus társadalomkutatók, politológusok, szakszervezeti vezetők szerint a jövő a magas fokú szakmai felkészültséggel, modern információs rendszerrel rendelkező szakszervezeteké, amelyek megalapozott programok alapján rendszeresen képesek önálló megoldásokat tartalmazó kezdeményezésekre is. Tehát nemcsak reagálnak az eseményekre, és nemcsak a hatalom (kormány, önkormányzatok, tulajdonosok) képviselőinek elgondolásait követik, illetve bírálják. Persze ehhez speciális felkészültségre van szükség, mert az érdekvédelem is olyan szakma, amely sokoldalú elméleti és gyakorlati ismereteket, készségeket követel. Ilyen háttérrel lehet csak jó érdekérvényesítő eséllyel leülni a tárgyalóasztalhoz, ahová mindenképpen el kell jutni. Hiszen a tárgyalásoknak nincs alternatívája, az eredmények kivétel nélkül a tárgyalóasztalnál születnek meg. A különböző nyomásgyakorló eszközök (demonstráció, sztrájk stb.) alkalmazása – a tárgyalás előtt vagy közben – pozitív, netán negatív módon is befolyásolhatja ugyan a véleménycseréket, ám a jogszerű érdekvédelem még a legkeményebb eszköz, a sztrájk esetén sem nélkülözheti a megegyezést szolgáló tárgyalásokat.

 

Korábban is nagy jelentőséggel bírt, ám a XXI. század információs társadalmában elsőrendű fontosságú a szakszervezeti tagokkal folytatott párbeszéd, kommunikáció, oda s vissza. Hiszen a szakszervezet értük és általuk van. A tisztségviselőknek képesnek kell lenni a szakszervezeti tagság hiteles tájékoztatására, közérthetően megválaszolni a tagok feltett kérdéseit. Adott esetben érteni kell hozzá, hogy megmagyarázzák – mégpedig meggyőző erővel, szavahihetően: mit, miért csinálunk, mire kell összefogni erőinket. A szakszervezet szervező, mozgósító ereje a fentieken túl ezen áll vagy bukik. Mindez elképzelhetetlen jól működő információs és képzési rendszer, megfelelő tájékozottság nélkül. Ezért hoztuk létre a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BMGE) Pedagógiai Tanszékével együttműködve az egyetemi szintű közoktatási-szakszervezeti vezető képzést, amely 1999 óta eredményesen működik.

A Pedagógusok Szakszervezete mintegy harminchét ezres taglétszámával ma a legnagyobb ágazati szakszervezet hazánkban. A közoktatás egyetlen országosan reprezentatív szakszervezete.

Várjuk tagjaink közé !