Szervezeti felépítés

PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE

 • Heves Megyei Szervezete: Balogh Éva megyei elnök
  70/375-63-55, pszhevesmsz@upcmail.hu, pszheves@pedagogusok.hu
 • Heves Megyei Szervezete: Józsa László megyei elnökhelyettes
  70/699-21-28, leslie.jozsa@gmail.com
 • Egri járási szervezete: Nagyné Gátsik Andrea titkár
  70/699-21-29, gatsik@freemail.hu
 • Heves járási-, városi és területi szervezete: Besenyeiné Györke Melinda titkár
  70/699-21-27, gyorkemelinda66@gmail.com
 • Gyöngyös járási-, városi és területi szervezete: Józsa László járási titkár
  20/474-71-40, leslie.jozsa@gmail.com
 • Hatvan járási kapcsolattartó: Balogh Éva megyei elnök
  70/375-63-55, e-mail: pszhevesmsz@upcmail.hu; pszheves@pedagogusok.hu
 • Füzesabony járás: Takács Péter titkár
  70/699-21-26, petertakacs1957@gmail.com
 • Füzesabonyi járás: Papp Zsuzsanna Éva titkárhelyettes
  70/366-23-36; e-mail: ovodakfabony@freemail.hu
 • Bélapátfalvi járás: Dallos Andorné titkár
  3
  0/856-97-53, e-mail: maul.lilla@gmail.com
 • Pétervásárai járás: Hollóné Kivés Violetta titkár
  30/972-45-40, e-mail: holloneviola@gmail.com
 • Pétervásárai járás: Kivés Péterné titkárhelyettes
  30/327-65-97; e-mail: psztitkar@gmail.com
 • Gyógypedagógiai intézmények: Márta Sándorné ügyvivő
  70/368-35-55, mezesmazos5@gmail.com
 • Alapítványi intézmények: Palkovics Péter ügyvivő
  70/384-97-01, palkovics@chello.hu
 • Munkajogi jogsegélyszolgálat: dr. Németh Zoltán jogtanácsos
  20/321-05-01, pszhevesjog@upcmail.hu, nemeth.zoltan48@upcmail.hu
 • Munkajogi jogsegélyszolgálat egyházi intézmények PSZ munkavállalói számára:
  Kulisityné Dr. Juhász Mária munkajogász
  Telefon: 20/943-77-05, Fax: 36/323-295, e-mail: kulisityne@gmail.com
 • Üdülési felelős: Szolári Lászlóné
  20/538-76-81, mamuka6@freemail.hu
 • Gazdasági vezető: Flaisik Krisztina
  36/418-804, 70/311-60-67, flaisik.kriszta@gmail.com

Kivonat a PSZ Alapszabályából:

“A Pedagógusok Szakszervezete alulról építkező, önálló, demokratikus szervezet. Teljes körű választások útján, a tagság közvetlen vagy közvetett részvételével létrehozott szervezetei és képviselői vesznek részt az érdekképviselet, érdekegyeztetés intézményrendszerében, mindenütt, ahol az általa képviselt munkavállalókat érintő döntések születnek, és reprezentativitása ezt lehetővé teszi. Működési alapelve a demokratikus képviselet, az egyenjogúság, a szolidaritás, a törvényesség, a nyilvánosság és a kölcsönös felelősség. Döntéseit többségi elv alapján hozza, a feladat jellegétől és súlyától függően egyszerű vagy minősített többséggel.” (Alapszabály I./10.)

Az alapszabály IV. pontja rendelkezik a PSZ szervezeteiről és működésükről.

1. ALAPSZERVEZETEK

A PSZ ALAPSZERVEZETEI az egy intézményben (tagintézményekben) dolgozó, illetve egy munkáltatónál alkalmazott dolgozók, valamint a jogfenntartó, nyugdíjas szakszervezeti tagok közössége. Az alapszervezetek taggyűlései titkárt, titkárhelyettest, valamint, ha ezt a taglétszám szükségessé teszi, szakszervezeti bizottságot (szb) választanak. Az önálló költségvetéssel rendelkező alapszervezet taggyűlése a pénzügyek ellenőrzésére számvizsgáló(ka)t is választ. (2.pont)

2. TELEPÜLÉSI SZERVEZETEK

A PSZ TELEPÜLÉSI SZERVEZETE (városi, községi, fővárosi kerületi, intézmény-csoporti szervezetek) az intézményfenntartó önkormányzatok partnere, az adott településen dolgozó, nyugdíjas és egyéb jogfenntartó szakszervezeti tagok érdekeinek képviselője, joggyakorlója. A PSZ-tagok, alapszervezetek települési ügyeinek intézője. A hozzá tartozó alapszervezetek közvetlen felső szerve. A szervezet legfelső döntéshozó testülete, választói értekezlete a településen működő alapszervezetek titkárainak tanácsa (TT). Háromnál több intézmény esetén a titkárok tanácsa települési titkárt, igény szerint szakszervezeti bizottságot választ a település PSZ-tagjai közül. (3. pont)

3. KISTÉRSÉGI SZERVEZETEK

A PSZ KISTÉRSÉGI SZERVEZETEIT azoknak a települési szervezeteknek kell közösen létrehozniuk, ahol a helyi önkormányzatok a nevelési-oktatási intézmények fenntartása, a közoktatási szolgáltatások biztosítása céljából kistérségi társulásba szerveződtek. A kistérséghez tartozó települési PSZ-szervezetek kistérségi intézőbizottságot (KIB) hoznak létre, amelynek tagjai a társuláshoz tartozó települések PSZ-vezetői. A KIB elnököt és alelnököt választ. (4. pont)

4. TERÜLETI SZERVEZETEK

A PSZ TERÜLETI SZERVEZETEIT a megyék, a főváros, a megyei jogú városok alapszervezetei, települési, intézmény-csoporti és körzeti szervezetei alkotják. A területi szervezet döntéshozó fóruma, választói értekezlete a titkárok tanácsa (TT), illetve a küldöttek tanácsa (KT). A TT (KT) területi vezetőt (elnököt és/vagy titkárt), intézőbizottságot és kongresszusi küldötteket választ, valamint egy főt delegál a szakszervezet Országos Vezetőségébe. (5. pont)

5. REGIONÁLIS SZERVEZETEK

A PSZ REGIONÁLIS SZERVEZETEIT az adott régióhoz tartozó területi szervezetek, illetve a hozzájuk tartozó egységek alkotják. A régióhoz tartozó területi szervezetek regionális intézőbizottságotrégió elnökét és helyettesét. (6. pont) hoznak létre, amely megválasztja a

6. SZAKMAI TAGOZATOK

A SZAKMAI TAGOZATOK olyan szakmai tanácsadó testületek, amelyeket az azonos intézménytípushoz tartozó szervezetek, illetve a munkamegosztásban sajátos helyzetben lévő tagok hozhatnak létre.

Országos tagozatnak az tekinthető, amelynek működését az OV ilyenként jóváhagyja.

A nyugdíjas szakszervezeti tagok sajátos érdekeinek megjelenítésére, képviseletére a PSZ területi NYUGDÍJAS TAGOZATOKAT és ORSZÁGOS NYUGDÍJAS VÁLASZTMÁNYT,IFJÚSÁGI TAGOZATOT m?ködtet. (7. pont) fiatal (38 év alatti) tagjai sajátos érdekeik megjelenítésére, képviseletére területi (települési) és országos

7. KÜLDÖTTGYŰLÉS

A PSZ legfelsőbb szerve a KÜLDÖTTGYŰLÉS, a szakszervezet tagjai által közvetett úton választott képviseleti és döntéshozó testület, amely ötévenként TISZTÚJÍTÓ KONGRESSZUSKÉNT, a köztes időszakban pedig MUNKAKONGRESSZUSKÉNT működik.

A tisztújító kongresszus szavazati jogú résztvevői:

– a területi választói értekezletek által a taglétszám arányában választott küldöttek;

az országos tisztségviselők: elnök, alelnökök, az elnökség (titkárság) tagjai, az OSZVB és a PSZ EB

– a PSZ Nyugdíjasválasztmányának, Ifjúsági Tagozatának és országos szakmai tagozatainak egy-egy képviselője.

8. ORSZÁGOS VEZETŐSÉG (OV)

A PSZ ORSZÁGOS VEZETŐSÉGE (OV) a kongresszus, munkakongresszus és saját határozatai alapján dönt a szakszervezet munkáját, országos érdekvédelmi tevékenységét érintő főbb kérdésekről, feladatokról. Üléseit a PSZ elnöke vagy az ülésen megbízott levezető elnök vezeti.

Az OV tagjai:

– a területi szervezetek titkárai (delegáltjai), akiknek szavazati súlya az általuk képviselt terület kongresszusi küldötteinek száma szerint alakul;

a PSZ elnöke, alelnökei, az elnökség tagjai;

– az országos nyugdíjasválasztmány elnöke, az ifjúsági tagozat elnöke

– az országos szakmai tagozatok elnökei

Az országos vezetőség állandó meghívottjai: az OSZVB elnöke; az Etikai Bizottság elnöke.

Az OV elnököt választ, aki részt vesz a testületi ülések előkészítésében és vezeti az OV-üléseket.

9. ELNÖKSÉG

A PSZ ELNÖKSÉGE a kongresszus és az országos vezetőség határozatai alapján irányítja a PSZ mindennapi tevékenységét, ellenőrzi a feladatok végrehajtását, az alapszabály szerinti működést. Üléseit az elnök vagy az ülésen megbízott levezető elnök vezeti.

Az elnökség létszáma 11 fő. Tagjai: a PSZ elnöke, két alelnöke, valamint a kongresszus által választott elnökségi tagok (8 fő). Az elnökség állandó meghívottja az OV elnöke.

10. VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐK

PSZ vezető tisztségviselői köztiszteletben álló személyek, akik korábbi tevékenységükkel bizonyították a pedagógus-szakszervezet, a magyar közoktatás ügye iránti elkötelezettségüket.

– Az ELNÖK a PSZ első számú vezetője, aki feladatát főfoglalkozásban látja el.

– A KÉT ALELNÖK feladatait főfoglalkozásban látja el.

11. SZÁMVIZSGÁLÓ BIZOTTSÁG

Az ORSZÁGOS SZÁMVIZSGÁLÓ BIZOTTSÁG a kongresszus által választott, a PSZ Országos Vezetősége mellett működő, 5 fős önálló testület. Saját tagjai sorából elnököt és elnökhelyettest választ.

12. ETIKAI BIZOTTSÁG

A PSZ ETIKAI BIZOTTSÁGA a kongresszus által választott, a PSZ Országos Vezetősége mellett működő, 5 fős testület, amely saját tagjai sorából vezetőt választ.

13. ORSZÁGOS IRODA

A szakszervezet országos feladatainak megoldására, a tisztségviselők és a testületek, a területi szervezetek munkájának segítésére, összehangolására szakértőket és más munkatársakat alkalmaz, akik az ORSZÁGOS IRODA munkaszervezetében dolgoznak. Az országos iroda tevékenységét közvetlenül az IGAZGATÓ TITKÁR irányítja.