A Pedagógusok Szakszervezete programja 2013-2018

Június 30-án a Pedagógusok Szakszervezete XX. konresszusa elfogadta a szakszervezet 2013-2018 közötti progamját.

A PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE

P R O G R A M J A

2013-2018

A Pedagógusok Szakszervezete programkészítésének alapelvei

A PSZ programjának elkészítése a jelenlegi körülmények között különösen nagy felelősséget és körültekintést igénylő feladat, mert a társadalmi, gazdasági, politikai életben történt/történő változásokra, a közoktatás még le nem zárult „reformjának” folyamatos – nem egyszer kiszámíthatatlan – változtatásaira, a szakszervezeti mozgalom ma még világosan nem látható átalakítására kell a PSZ-nek a hosszú távú stratégiáját meghatároznia.

Ezért a PSZ-program csak általános elveket fogalmazhat meg, amelyek a folyamatos változások ellenére tükrözik a PSZ viszonyát a politikai pártokhoz, a szakszervezeti konföderációkhoz és társszakszervezetekhez, valamint a szakmai és civil szervezetekhez.

Ugyancsak elvi szinten fogalmazhatja meg:

 • a közoktatás átalakításával;
 • a foglalkoztatáspolitikával;
 • a bér- és keresetpolitikával, az érdekegyeztetéssel;
 • a szociális párbeszéddel;
 • a rétegpolitikával és a szervezet működésének átalakításával kapcsolatos stratégiáját.

A fő irányvonalak kijelölését követően az éves munkatervben kell és lehet azokat a konkrét feladatokat meghatározni, amelyek a kitűzött célok eléréséhez szükségesek.

 

Általános alapelvek

Ma a társadalom mélyen megosztott, az ország gazdasági helyzete kedvezőtlen, a szociális párbeszéd nem megfelelő, a szakszervezeti szolidaritás gyenge. A közoktatás, szakképzés, felnőttképzés és a felsőoktatás átalakításának jelenlegi formája nem szolgálja a biztonságos feladatellátást, szakmai tartalma a fenntartható fejlődést.

A PSZ határozott szándéka továbbra is megőrizni a politikai pártoktól való függetlenségét.

Támogat azonban minden politikai erőt, és konstruktív szakmai együttműködésre törekszik azokkal a pártokkal, amelyeknek programja összeegyeztethető a PSZ által képviselt értékekkel.

A PSZ a szakszervezeti szolidaritás híve. A munkavállalók érdekeinek védelmében szoros együttműködésre törekszik az ágazati szakszervezetekkel és a szakszervezeti konföderációkkal, de nem támogat olyan szakszervezeti kezdeményezéseket, akciókat, amelyek pártpolitikai indíttatásúak.

A PSZ a demokrácia, az alkotmányosság, a sajtószabadság, a szabad véleménynyilvánítás, a tanulás és tanítás szabadságának híve.

A PSZ kiemelten fontosnak tartja az oktatás jelentőségének elismerését, a közoktatásban dolgozók anyagi és erkölcsi megbecsülését, a munkahelyek megőrzését.

A PSZ minden szinten érdekelt a rendezett munkaügyi kapcsolatok, az érdemi érdekegyeztetés működésében.

A PSZ a szakmai, munkavállalói, tanulói érdekek képviseletekor elsősorban eredményes tárgyalásokra, megállapodásra törekszik, de a nyomásgyakorlás erősebb eszközeit is használja, ha szükséges.

I.

A Pedagógusok Szakszervezetének a közoktatás rendszerével kapcsolatos stratégiai céljai

A PSZ a magyar közoktatás jövője érdekében kezdeményezi és szorgalmazza egy hosszú távú oktatáspolitikai koncepció kidolgozását, és abban aktívan részt kíván venni. Szükségesnek tartja, hogy szakmai konszenzussal kialakított, hosszú távon kiszámítható és garanciákat is magába foglaló program készüljön. Jól működő közoktatás és jól működő szakképzés nélkül az ország versenyképességének növelése, fejlődése, valamint a társadalmi és szociális problémák nem oldhatók meg.

A PSZ úgy ítéli meg, hogy oktatáspolitikai fordulatra van szükség, mert a jelenlegi oktatáspolitika nem biztosítja a fentebb felsorolt célok megvalósulását.

Ezért a 2014-es parlamenti választásokat megelőzően a PSZ-nek ki kell dolgoznia a közoktatás jövőjével kapcsolatos elvárásait, és meg kell ismernie a parlamenti választásokon induló politikai pártok közoktatással kapcsolatos elképzeléseit.

A PSZ olyan oktatáspolitikát támogat, amely célul tűzte ki:

 • a tanulással, tanítással, neveléssel összefüggő alkotmányos jogok teljes körű érvényesülését, az esélyegyenlőtlenségek mérséklését;
 • az oktató-nevelő munka társadalmi jelentőségének elismerését, a pedagóguspálya preztízsének helyreállítását;
 • a pedagógusok élet- és munkakörülményeinek javítását;
 • szakmai konszenzussal kialakított oktatáspolitikát;
 • a nevelési-oktatási intézmények szakmai autonómiájának biztosítását;
 • a pedagógusok szakmai autonómiájának visszaállítását;
 • hosszú távon stabil jogi szabályozást;
 • az állam és az önkormányzatok közoktatással kapcsolatos feladatmegosztásának újragondolását;
 • korszerű szakképzést a köz- és felsőoktatáshoz kapcsolódó intézményrendszerrel.

 II.

A Pedagógusok Szakszervezetének foglalkoztatáspolitikai céljai

Az oktatás minőségének javításához az szükséges, hogy törvényben jelenjen meg:

 • a minőségi oktatáshoz szükséges, szakmailag kimunkált létszámstruktúra;
 • a foglalkoztatás stabilitásának és hosszú távú biztonságának garanciája;
 • a pedagógusképzés átalakítása, az átképzési lehetőségek bővítése a pedagógusok
 • mobilitása érdekében;
 • a pedagógus-továbbképzés lehetőségeinek és finanszírozási kereteinek bővítése;
 • uniós mércéhez igazodó élet- és munkakörülmények biztosítása;
 • a rugalmas nyugdíjba vonulás lehetőségének megteremtése.

III.

A Pedagógusok Szakszervezetének bér- és keresetpolitikai céljai


Az oktatásban a minőségi színvonal megőrzése és továbbfejlesztése érdekében javítani kell a közoktatás minden dolgozójának keresetét.

Ennek érdekében a PSZ elvárja a mindenkori kormánytól:

 • az oktató-nevelő munka társadalmi jelentőségét elismerő, tisztességes megélhetést nyújtó keresetet;
 • a ciklus végére az Európai Unió országai kereseti átlagának megközelítését;
 • a pedagógus bérrendszer újragondolását, minden pedagógus munkakörben alkalmazottra vonatkozó kiterjesztését:
  • pedagógus bértábla,
  • feladatokhoz kötött többletjuttatás,
  • többletteljesítmény elismerése;
 • a kollektív szerződés rendszerének teljes körű újraszabályozását.

IV.

Érdekegyeztetés, szociális párbeszéd

A PSZ megítélése szerint nincs jogállam, ha nem működik az érdekegyeztetés rendszere. Ezért törvényben kell rögzíteni:

 • az EU-normák alapján rendezett munkaügyi kapcsolatok megteremtését és
 • működtetését, valódi érdekegyeztetést minden szinten;
 • a szociális párbeszéd jogszabályokban garantált intézményrendszerének érdemi
 • működtetését;
 • szigorú szankciók bevezetését és alkalmazását, akár az állami partner, akár munkáltató
 • hibájából nem működik az érdekegyeztetés.

  V.

A Pedagógusok Szakszervezetének szervezete és működése

A PSZ, csakúgy, mint a társadalom, mélyen megosztott. A szervezeten belül közmegegyezésre van szükség ahhoz, hogy a szervezet egysége helyreálljon.

A PSZ szervezeti feladatai:

 • a PSZ szervezetek működésének korszerűsítése – professzionális szervezetté való alakítása;
 • a mindenkori közigazgatás szervezeti rendjéhez igazodva kell kialakítani és működtetni saját szervezeti rendjét;
 • a szakszervezeti struktúrához kell a szervezet gazdálkodási rendjét kialakítani;
 • a PSZ gazdálkodásának hatékonyabbá tétele;
 • a szakszervezeti tagdíj felhasználásának újragondolása;
 • az eredményes érdekképviseleti munkához a szakszervezeti tisztségviselők egységes   tematika alapján való országos képzése, különösen nagy hangsúlyt fektetve a járási szervezetek tisztségviselőire;
 • a PSZ információs rendszerének bővítése, a tagokkal való közvetlen kapcsolattartás   lehetőségének megteremtésére;
 • a PSZ szakmai érdekképviseleti munkájának további bővítése;
 • a PSZ nyilvánosság előtti megjelenése további formáinak kidolgozása;
 • a szakszervezeti tagok számára új szolgáltatások lehetőségének a megkeresése;
 • szakszervezeti tisztségviselők foglalkoztatási biztonságának kidolgozása;
 • a tisztségviselőket megillető munkaidő-kedvezmény felhasználásának újragondolása;
 • a szakszervezeti taglétszám stabilizálása, növelése, a tisztségviselők tagszervezésének ösztönzése.

 VI.

A Pedagógusok Szakszervezetének rétegpolitikája

Nyugdíjas tagozat

A PSZ elismeri idős kollégáink szakszervezeti mozgalomban szerzett tapasztalatait, a jövőben fokozottabban kíván támaszkodni a nyugdíjasok tagszervező munkájára is. Továbbra is hagyományosan nagy gondot fordít idős kollégáira, érdekvédelmük szervezetünk alapfeladatai között kell, hogy szerepeljen. A méltó öregkor, a tisztességes megélhetést biztosító nyugdíj és a megfelelő szociális és egészségügyi ellátásuk érdekében a PSZ minden szinten képviseli őket.

Ifjúsági tagozat

Fontos célkitűzésünk, hogy a PSZ ifjúsági tagozata megalakuljon, mert a szakszervezeti taglétszám növeléséhez és a tisztségviselői utánpótlás kineveléséhez a tagozat működése elengedhetetlen.

VII.

A Pedagógusok Szakszervezetének fenntartói kapcsolatai

A PSZ feladatának tekinti a különböző fenntartói körökhöz tartozók érdekvédelmének ellátását. Ezért feladatai különösen:

 • a tagtoborzás az egyházi és a magánintézményekben;
 • az állami intézményfenntartóval kötött kollektív szerződés hatályának kiterjesztése a többi fenntartóra, illetve intézményeire;
 • annak elérése, hogy a működtető települési önkormányzatok átengedjék a munkáltatói jogokat az intézményvezetőnek;
 • települési önkormányzati, egyházi, nemzetiségi önkormányzati, alapítványi fenntartói tagozat létrehozása.

VIII.

A Pedagógusok Szakszervezetének kapcsolatai

A PSZ kiegyensúlyozott, jó kapcsolatra törekszik a konföderációkkal, társszakszervezetekkel, szakmai és civil szervezetekkel. A PSZ meghatározó szerepet tölt be a közszféra munkavállalóit tömörítő konföderációban, fontos feladata és felelőssége van a három konföderációból létrejövő új tömörülés kialakításában és hatékony működésében:

 • a PSZ együttműködik az oktatási ágazatban működő szakszervezetekkel, az   együttműködést a kölcsönös előnyök figyelembe vételével fejleszti tovább;
 • együttműködésre törekszik, és kapcsolatot keres minden olyan civil szervezettel, szakmai szervezettel, amelyeknek célkitűzései és tevékenysége összeegyeztethető a PSZ törekvéseivel;
 • a PSZ tagja az Oktatási Internacionálénak, az ebből adódó kötelezettségek mellett a   lehetőségek jobb kihasználása érdekében továbbfejleszti együttműködését a nemzetközi partnerszervezetekkel,
 • az ETUCE tagjaként az Uniós oktatásügyi kérdések és foglalkoztatáspolitikai ügyek   alakításában továbbra is aktív szerepet vállal;
 • az Európai Unióhoz csatlakozott tagországok – különös tekintettel a közép-kelet-európai országok – pedagógus szakszervezeteivel az eddig kialakított együttműködés továbbfejlesztésére törekszik.

 

Balatonfüred, 2013. június 30.

 

Pedagógusok Szakszervezete

XX. Kongresszusa